cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Automatické vytvoření Orientací modelu v AV ScriBatch Tools 1.4

zemanekp
13-Aquamarine

Automatické vytvoření Orientací modelu v AV ScriBatch Tools 1.4

scribatch_info.png


Poslední uvolněná verze AV ScriBatch Tools 1.4.0.6983 umožňuje hromadně vytvářet a nastavovat Orientaci (pohledy) modelů a sestav.

Přednastavit chybějící nebo upravit existující pohledy — orientace modelu, lze řešit aplikací standardních pohledů nebo definovat vlastní úhly natočení modelu kolem os X, Y, Z. Tato funkcionalita je ideální pro úpravu modelů, kde byl použit startovací part bez přednastavených orientací, či pokud jsou požadovány jiné pojmenování (např. pro použití do šablon výkresů).

AV ScriBatch Tools 1.4 - Orientations.png

Přehled operací pro nastavení Orientací

  • ‘Nastavit pohled aktivním‘ — provede přetočení modelu do existující Orientace; tato funkce ovšem vyžaduje zobrazení modelu do okna Creo Parametric; v této orientaci se pak bude model také otevírat do okna.
  • ‘Vytvořit uživatelský pohled‘ — umožní vytvořit novou orientaci modelu zadáním jeho natočení kolem tří os (X, Y, Z) základního souřadného systému v rozsahu –180° až 180° (nejedná se o natočení od aktuální orientace); směr natočení (±) odpovídá chování dialogu <Reorient... — Dynamic orient>.
  • ‘Vytvořit pohled [Nárys, Pravý, Půdorys, ....]‘ — jedná se o šest základních přednastavených orientací modelu (vzhledem k základnímu souřadnému systému).

Dalšími možnostmi nastavení operací Orientace jsou volby <Přepsat> a <Vystředit>:

  • <Přepsat> — volba povolí upravit pohled, který je již v modelu uložen, v opačném případě se nastavení již existující orientace nezmění.
  • <Vystředit> — po vytvoření nebo úpravě pohledu zajistí provedení funkce <Refit> — vystředění modelu na obrazovku.
Více informací o aplikaci AV ScriBatch Tools naleznete na http://www.aveng.cz/technologie/av-scribatch-tools.aspx


Dodávku a technickou podporu PTC produktů v České republice zajišťuje firma AV ENGINEERING, a.s. www.aveng.cz