cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Tip - Help us improve the PTC Community by taking this short Community Survey! X

Error Subscriptions are not executed

HN_9961377
1-Newbie

Error Subscriptions are not executed

Xin chào tất cả mọi người.

Tôi có 2 thuộc tính:

- "Giá trị chuỗi", cơ sở kiểu là chuỗi.

- "Value_Boolean", base type is Boolean

Tôi muốn "Value_Boolean" = true khi "Value_STring" = BẬT 

"Value_Boolean" = Sai khi "Value_String" = TẮT.

Tôi đã sử dụng Subcribe nhưng nó không được thực thi. (Tôi đã được bật).

          Tôi đặt giá trị trong thuộc tính theo cách thủ công, điều này hoạt động tốt

        HN_9961377_0-1623407986192.png

       Nhưng điều này  không thể thực hiện được  khi giá trị được thay đổi bởi API 

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Thank all!

1 REPLY 1
slangley
23-Emerald II
(To:HN_9961377)

Hi @HN_9961377.

 

You would need to subscribe to the data change event.  Can you provide your code so we can see how you have it set up?

 

Regards.

 

--Sharon

Announcements